Privacy & algemene voorwaarden

Over ons privacybeleid
Simply Unique geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. 
Wij registreren en verwerken uw gegevens en slaan deze op voor de gehele afwikkeling van uw aankoop, met inbegrip van eventueel latere vrijwaringen, voor onze servicediensten, de technische administratie, eigen marketingdoeleinden (meer informatie hierover vindt u bij ‘gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden) en om strafbare daden en bedrog te voorkomen. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven, voor zover dit wettelijk is toegestaan, ook met als doel de contractafwikkeling of afrekening, voor marketingdoeleinden of indien u vooraf uw toestemming hebt gegeven. In het kader van de bestellingsafwikkeling ontvangen bijvoorbeeld de door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. transporteur, logistiekbedrijf, banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestellings- en orderafwikkeling. De zo doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Simply Unique. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1/04/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
 
Webwinkelsoftware
CMS
Onze webwinkel is ontwikkeld met wordpress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WordPress maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WordPress behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.
 
  
Payment Processors 
Mollie
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform Mollie. Mollie verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 
Verzenden en logistiek 
Bpost en PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost en PostNL delen. Bpost en PostNL  gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost en PostNL onderaannemers inschakelt, zoals onze vervoerder Bpost, stelt Bpost en PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
  
Webanalyse
 
Cookies
Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze websites. Wij wijzen u er echter op dat onze website en service slechts beperkte functies heeft, als u ons niet toestaat om cookies te plaatsen.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden, die op uw gegevensdrager worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens voor het uitwisselen met ons systeem via uw browser opslaan. In principe onderscheidt men 2 verschillende soorten cookies, zogenaamde sessie-cookies, die worden gewist zodra u uw browser sluit, en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere periode of onbeperkt op uw gegevensdrager worden opgeslagen. Dit opslaan helpt ons om onze websites en onze aanbiedingen voor u dienovereenkomstig op te zetten en vergemakkelijkt u het gebruik, doordat er bijvoorbeeld bepaalde door u ingevoerde gegevens zo worden opgeslagen dat u ze niet continu hoeft te herhalen.

Welke gegevens worden er in de cookies opgeslagen?

In de door Simply Unique gebruikte cookies worden alleen pseudonieme gegevens opgeslagen. Bij activering van de cookie wordt hieraan een identificatienummer toegewezen en een toewijzing van uw persoonsgerelateerde gegevens aan dit identificatienummer wordt niet uitgevoerd. Uw naam, uw IP-adres of vergelijkbare gegevens die een directe toewijzing van de cookie aan u mogelijk zouden maken, worden niet in de cookie opgenomen. Op basis van de cookietechnologie ontvangen wij uitsluitend pseudonieme informatie, bijvoorbeeld over het feit welke pagina´s van onze shop werden bezocht, welke producten werden bekeken etc.

Hoe kunt u de opslag van uw cookies voorkomen?
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt en zo voor de toekomst het verder plaatsen van cookies voorkomen. Normaal gesproken wordt u in de menubalk van uw webbrowser via de helpfunctie getoond, hoe u nieuwe cookies kunt afwijzen en reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen.
 
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Gebruik van uw gegevens voor eigen marketingdoeleinden

Naast de verwerking van uw gegevens voor het afwikkelen van uw aankoop bij Simply Unique, gebruiken wij uw gegevens ook voor de volgende doeleinden: om uw koopervaring permanent te verbeteren en klantvriendelijk en individueel voor u vorm te geven, om met u over uw bestellingen en over bepaalde producten of marketingacties te communiceren en om u producten of dienstverleningen aan te bevelen, die u zouden kunnen interesseren.
Wij gebruiken hiervoor bestaande informatie, zoals bijvoorbeeld ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over het door u gebruikte eindapparaat, uw verbinding met internet, besturingssysteem en platform, datum en tijd van het bezoek aan de homepage, of producten die u bekeken hebt en informatie die wij van u ontvangen (met inbegrip van automatisch overgedragen of gegenereerde informatie) hebben. Daarnaast maken wij ook gebruik van uw bestelgeschiedenis.
Tegen het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor marketingdoeleinden kunt u op ieder willekeurig moment in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen. Een mededeling in tekstuele vorm aan onze contactpersoon inzake privacyzaken (bijv. e-mail, brief) is hiervoor voldoende.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Simply Unique op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
 
Uw rechten
Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Simply Unique. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.
Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
 
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
 
Contactgegevens
Simply Unique
Ossenwegstraat 59

3440 Zoutleeuw

0494/72.07.15

beautyzoutleeuw@gmail.com

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Verkoper

Simply Unique is een (web)winkel in schoonheidsproducten en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE0599.759.512

Het BTW nummer is BE0599.759.512

Artikel 2. Verkoopsovereenkomst

De verkoopsovereenkomst komt tot stand tussen Simply Unique en de meerderjarige opdrachtgever (hierna genoemd de ‘Koper’), van zodra de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt. Ieder die een bestelling plaatst bij ons, verklaart zich akkoord met de verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

In principe is een artikel dat niet meer leverbaar is, ook niet beschikbaar in de webwinkel. Hier moet het nodige voorbehoud gemaakt worden voor fouten in het voorraad-programma. Bovendien kan het zijn dat een klantje het betreffende artikel aan het passen is in onze winkel. We vragen u daarvoor begrip te hebben. De bestellingen via de webwinkel worden echter regelmatig bijgewerkt. Indien een artikel onverhoopt niet meer beschikbaar is, dan wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Uw betaling wordt uiterst binnen de 15 werkdagen terugbetaald, zonder kosten voor u.

Artikel 3. Prijzen

Al onze prijzen staan vermeld in euro en zijn inclusief 21% BTW, maar exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven (zie ook artikel 5). Simply Unique houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren.

Artikel 4. Betaling

Simply Unique werkt voor een veilige betaalomgeving samen met partner Mollie. Dit betaalplatform is geïntegreerd in de Simply Unique webshop. Betaling kan gebeuren via bankcontact. Meer informatie over Mollie kan je vinden op mollie.com . Ook kan er gekozen worden voor betaling via overschrijving.
Uiteraard is het ook mogelijk om de artikelen af te halen in onze winkel, dan kan er contant of met Bancontact betaald worden.

4.1. Bankcontact

Een betaling met bankcontact is kosteloos voor de klant en snel. De betaling wordt onmiddellijk geregistreerd zodat de bestelling meteen kan verzonden worden.

4.2. Overschrijving

U kunt de betaling rechtstreeks op onze bankrekening

 overmaken. Dit kan ook voor onze buitenlandse klanten. Wilt u zo vriendelijk zijn het order ID als betalingskenmerk te vermelden. Uw bestelling wordt verstuurd zodra het geld op onze rekening staat.
Wij houden de goederen 3 dagen gereserveerd. Hebben we dan nog geen betaling ontvangen, worden de goederen terug te koop geplaatst.
Hou er rekening mee dat een overschrijving soms meer dan een dag kan in beslag nemen.

Artikel 5. Levering en Verzending

5.1. Levering

Simply Unique tracht een zo snel mogelijke levering te verzekeren. Onze termijnen (zie 5.2) zijn indicatief en worden louter als aanwijzing gegeven. Simply Unique kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om.

De Koper bezorgt aan Simply Unique het leveringsadres. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend.

5.2. Levertermijn

Zodra we jouw betaling hebben ontvangen, wordt jouw pakje verzendklaar gemaakt. Binnen de 1 tot 2 werkdagen na ontvangst van jouw betaling versturen we je pakje via Bpost. Indien je niet aanwezig bent op het tijdstip van deze aflevering, zal het naar een Bpost afhaalpunt gebracht worden. U dient het pakket daar binnen de 7 dagen af te halen.

Simply Unique kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij de verzending door Bpost. Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Simply Unique de Koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de Koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

5.3. Verzendingskosten

Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op jouw orderbevestiging en op jouw factuur.

5.3.1. België

Bestellingen vanaf 39 euro worden GRATIS verzonden. Voor een bestelling beneden dit bedrag betaal je 5 EURO verzendingskosten, binnen Belgie.  Alle bestellingen worden verzonden met Bpost met een Track&Trace nummer.

Artikel 6. Klachten en ruilen/retourneren van aangekochte artikelen

6.1.

Indien je niet tevreden bent over je aankoop of indien een artikel bij aankomst beschadigd is, dan bieden wij jou de mogelijkheid ons het artikel binnen een termijn van tien werkdagen na ontvangst van jouw bestelling terug te bezorgen. Je dient ons hiervan altijd schriftelijk (via e-mail naar angie_hommers@live.be) op de hoogte te brengen. Het artikel dient binnen een termijn van tien werkdagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand, voorzien van alle labels en verzonden met trackingcode, samen met de leveringsbon en een begeleidende brief. Niet aangemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd! Artikelen uit de solden/koopjes/outlet kunnen niet geretourneerd worden.

6.2.

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven in punt 6.1, worden binnen een termijn van vijftien werkdagen door ons terugbetaald. Verzendingskosten, door ons of door jou gemaakt, worden niet terugbetaald, je ontvangt dus de aankoopprijs min het bedrag van de verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Simply Unique, dan nemen wij de kosten voor verzending op ons.

6.3.

Wij behouden ons het recht om retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Simply Unique of de leverancier van het artikel.

6.4.

Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking, de Koper verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst! Wij controleren iedere zending voor ze de deur uitgaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren!

6.5.

Indien je een klacht hebt, stuur ons dan gerust een e-mail (info@jolienkleding.be). Iedere klacht wordt serieus behandeld en we trachten samen tot een goede oplossing te komen.

Artikel 7. Verzakingsrecht

Je hebt als Koper het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop (wettelijke bepalingen in verband met verkoop op afstand, opgenomen in de Wet van 6 april 2010), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien je je op deze mogelijkheid wil beroepen, moet je de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Simply Unique, Oostereindestraat 30, 3560 Lummen.

Artikel 8. Privacy

Simply Unique maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien jouw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat je problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij jou contact met ons op te nemen zodat wij je bestelling alsnog kunnen invoeren.

Bestellen bij Simply Unique vereist dat je ons je klantgegevens bezorgt. Simply Unique gebruikt deze gegevens voor de administratie van je bestelling, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van betalingen, en ook voor reclamedoeleinden, in zoverre dat je voor dit laatste je akkoord hebt gegeven tijdens het bestellingsproces. Je hebt ook steeds het recht om af te zien van de reclame- en marketingacties.

Je gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. Je hebt als Koper steeds recht op inzage en verbetering van deze gegevens. Op verzoek (beautyzoutleeuw@gmail.com) zal Simply Unique je gegevens uit onze database verwijderen. Indien je vragen hebt over dit privacy statement, kan je ons gerust contacteren.

Artikel 9. Eigendomsrecht

Simply Unique blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

De teksten, de lay-out, de afbeeldingen en alle andere gegevens op deze website zijn beschermd door de wetgeving (nationaal en internationaal) van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, bewerkingen, vertalingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze website, in welke vorm of op welke manier ook, zijn enkel toegestaan mits voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht.
Niets van deze website mag opgeslagen, gebruikt of gelinkt worden zonder schriftelijk toestemming van Simply Unique

Artikel 11. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Simply Unique en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbank van Koophandel van Hasselt is exclusief bevoegd.